ئۆکتۆبه‌ر

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٨ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٨ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٥/ نیسانی ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥october 58 تۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٧ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٧ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ١٠/ نیسانی ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥٧ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٦ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٥ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٥/ مارسی ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥٦ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٥ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

 ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٥ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ١٠/ مارسی ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥٥ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٤ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

 ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٤ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ٢٥/ شووباتی ٢٠٢٣ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥٤ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٣ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

 ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٣ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥٣ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٢ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٢ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٣/١/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥٢ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥١ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥١ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٣/١/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥١ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٠ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٥٠ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/١٢/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٥٠ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٩ کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٩ ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/١٢/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٤٩ ی ئۆکتۆبەر

درێژەی بابەت ... »