ئۆکتۆبه‌ر

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٤

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٤ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٩/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٤٤ ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٣، کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە!

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٣ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٩/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٤٣ ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٢، کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە! ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٢ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٨/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٤٢ ی ئۆکتۆبەر Edit

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤١، کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە!

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤١، کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە! ئۆکتۆبەری ژمارە ٤١ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٨/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٤١ ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٠، کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە!

ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٠، کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە! ئۆکتۆبەری ژمارە ٤٠ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٧/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٤٠ ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٩، کەوتە بەردیدی خوێنەرانەوە!

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٩ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/١٠/٧ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٩ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٨

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٨ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٦/٢٥ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٨ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٧

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٧ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٦/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٧ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٦

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٦ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٥/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٦ی ئۆکتۆبەر

Read More »

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٥

ئۆکتۆبەری ژمارە ٣٥ دەورەی تازە ئۆرگانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان                         ٢٠٢٢/٥/١٠ کلیکی ئێرە بکە بۆ خوێندنەوەی ژمارە ٣٥ی ئۆکتۆبەر

Read More »